5 bệnh viện ở Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu người bệnh