Vợ có nghĩa vụ phải trả nợ khi người mượn là chồng không