Vợ có nghĩa vụ phải trả nợ khi người mượn là chồng không

088 62 60 651