Chồng có nghĩa vụ phải trả nợ khi người mượn là vợ không

088 62 60 651