Chồng có nghĩa vụ phải trả nợ khi người mượn là vợ không