Phân biệt Cổ phiếu và Trái phiếu theo Luật Chứng khoán 2019

Cổ phiếu trái phiếu

Chứng khoán là tài sản, bằng chứng xác nhận sự sở hữu hợp pháp của người sở hữu đó với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; Chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Hôm nay, Hãng Luật Bạch Tuyết sẽ phân biệt hai loại chứng khoán phổ biến là cổ phiếu và trái phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán 2019. Cụ thể như sau:

 

CỔ PHIẾU

TRÁI PHIẾU

Định nghĩa

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

 

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành

 

Chủ sở hữu 

Chủ sở hữu cổ phiếu trở thành cố đông của công ty  

Chủ sở hữu trái phiếu trờ thành chủ nợ của cơ quan phát hành

 

Cơ quan phát hành

Công ty cổ phần Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Chính phủ

Thời hạn

Không có thời hạn, gắn liền với sự tồn tại của công ty Có thời hạn nhất định

Hệ quả của việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Làm tăng vốn điều lệ công ty và thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu Làm tăng vốn vay, tăng nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu

Quyền quản trị công ty

Tùy vào loại cổ phần sở hữu sẽ có quyền quản trị với công ty tương ứng Chủ sở hữu trái phiếu không được quyền tham gia quản lý công ty trừ trường hợp công ty phá sản

Hoàn trả cổ tức, lãi

Việc hoàn trả cổ tức cho cổ đông do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào lợi nhuận ròng và đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Nếu tình hình kinh doanh của công ty không khả quan, Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định không chia cổ tức.  Tình hình kinh doanh của cơ quan phát hành như thế nào vẫn có phải có nghĩa vụ trả lãi và vốn gốc cho chủ sở hữu trái phiếu.

Trên đây là một vài điều khác biệt giữa Cổ phiếu và Trái phiếu. Nếu cần trao đổi thêm hay sử dụng dịch vụ của Hãng Luật Bạch Tuyết xin liên hệ theo thông tin sau đây:

HÃNG LUẬT BẠCH TUYẾT

Địa chỉ: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: Luatbachtuyet@gmail.com       Hotline: 0886260651

Wedsite: https://hangluatbachtuyet.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/Hangluatbachtuyet

Các bài viết khác:

 

 

Number of views: 551

Leave a Reply

Your email address will not be published.